Regulamin e-sklepu Ekspert Optyk

§.1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem e-sklepu Ekspert Optyk jest EKSPERT Grupa Zakupowa, NIP 973 106 78 39 reprezentowana przez Damiana Misiaka, Tomasza Puśleckiego zwanym dalej Eksper Grupa Zakupowa (dalej: „Ekspert Optyk”).
 2. Obsługę e-sklepu Ekspert Optyk prowadzi agencja reklamowa Aikon, Elektronowa 4, 65-730 Zielona Góra, Polska, NIP 973-037-04-70
 3. Klientem sklepu są wyłącznie przedsiębiorcy należący do EKSPERT OPTYK Struktury Zakupowej (bez względu na formę organizacyjno- prawną, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), którzy prowadzą zakład optyczny i w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zamawiają soczewki okularowe (dalej także: „Kupujący”).
 4. Dostęp do e-sklepu otrzymują wszystkie podmioty zrzeszone w Ekspert Optyk, także każdy nowy podmiot przystępujący do Ekspert Optyk w trakcie roku kalendarzowego 2021.
 5. Niniejszy regulamin określa: zasady rejestracji w Sklepie Internetowym Ekspert Optyk;
  a) zasady rejestracji w Sklepie Internetowym Ekspert Optyk;
  b) zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Ekspert Optyk;
  c) warunki składania zamówień na produkty oferowane przez sklep Ekspert Optyk i dostępne w Sklepie Internetowym Ekspert Optyk, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
  d) uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  e) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

6. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego Ekspert Optyk, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Ekspert Optyk, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego Ekspert Optyk, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym Ekspert Optyk, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

7. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego Ekspert Optyk wymaga posiadania konta w Prywatnej Strefie Wsparcia Ekspert Optyk. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Ekspert Optyk możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

8. Rozliczenia transakcji zakupów dokonanych w sklepie Ekspert Optyk możliwe jest za pośrednictwem przelewu bądź punktów rozliczeniowych Programu „Wizja na więcej” Ekspert Optyk.

§.2. Rejestracja

1. Rejestracja w Prywatnej Strefie Wsparcia na stronie Ekspert Optyk jest jednoznaczne z utworzeniem konta w Sklepie Internetowym Ekspert Optyk i umożliwia Klientowi:
a. Wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w   tym adresów dostawy;  składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów; 

b. Przeglądanie historii zamówień;

c. Korzystanie z kodów rabatowych przyznawanych w Programie „Wizja na Więcej” Ekspert Optyk;

d. Dokonywania płatności za pomocą przelewu elektronicznego jest możliwe jedynie poza sklepem. Dokonanie płatności należy potwierdzić na adres e-mail sklep@ekspert-optyk.pl

e. Korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Ekspert Optyk (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny w stronie https://ekspert-optyk.pl/strefa/logowanie/ a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Ekspert Optyk, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

4. Rejestracja w Prywatnej Strefie Wsparcia i Sklepie Internetowym Ekspert Optyk, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Ekspert Optyk umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Po zarejestrowaniu się w Prywatnej Strefie Wsparcia każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym Ekspert Optyk i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Ekspert Optyk należy poinformować o takiej woli e-mailowo na adres kontakt@ekspert-optyk.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie.

8. Ekspert Optyk jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Ekspert Optyk jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
a. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego eEkspert Optyk powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

b. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

c. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień

9. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Ekspert Optyk.

10. Od decyzji Ekspert Optyk o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres e-mail kontakt@ekspert-optyk.pl. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

  1.  

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego Ekspert Optyk odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail (lub NIP) oraz hasła podanych przy rejestracji konta w Prywatnej Strefie Wsparcia.
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Prywatnej Strefie Wsparcia tworzony jest profil Klienta w Sklepie Internetowym Ekspert Optyk. Dane udostępnione w Prywatnej Strefie Wsparcia dostępne są dla Ekspert Optyk i agencji realizujących zamówienia. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Ekspert Optyk.
 4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  1. loginu i hasła do swojego konta w Prywatnej Strefie Wsparcia i Sklepie Internetowym Ekspert Optyk; hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
  2. kodu rabatowego przyznanego w ramach Programu „Wizja na Więcej”. Ekspert Optyknie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do kodów/voucherów Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Ekspert Optyk, w tym w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy kodu przypisanego do przedmiotowego konta.

§  4. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Ekspert Optyk stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Ekspert Optyk:
  1. są cenami brutto; ceny po podsumowaniu koszyka zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
  3. W przypadku produktów poddawanych personalizacji (dodanie logotypu czy adresu Klienta na znakowanych produktach) ceny będą ustalane indywidualnie w zależności od wolumenu zamówienia i szybkości wykonania zlecenia.
 3. Ekspert Optyk zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Ekspert Optyk może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§.5. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Ekspert Optyk przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Prywatnej Strefy Wsparcia na stronie www.ekspert-optyk.pl i przejść do zakładki Sklepu Internetowego;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zatwierdzić sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu); wysyłki realizowane są za pośrednictwem kuriera DHL;
  4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu dla kuriera;
  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
  6. zatwierdzić formę płatności (przelew);
  7. kliknąć przycisk „Zamawiam”; zwrotnie otrzymasz dane do wykonania przelewu;
 3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
 4. Ekspert Optyk nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. Ekspert Optyk uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym Ekspert Optyk, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 13 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z Ekspert Optyk za pomocą e-mail wysłanego na adres sklep@ekspert-optyk.pl w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Ekspert Optyk warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Ekspert Optyk oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Ekspert Optyk niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Ekspert Optykzamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Ekspert Optyk o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Ekspert Optyk do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Ekspert Optyk ma 5 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Ekspert Optyk otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Ekspert Optyk nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Ekspert Optyk nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Ekspert Optyk dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym Ekspert Optyk jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 9. Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Ekspert Optyk zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności i ilości dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Ekspert Optyk zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane a Ekspert Optyk jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 10. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Ekspert Optyk nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Ekspert Optyk i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
§.6. Modyfikacje zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „skompletowane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 niniejszego regulaminu.
 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „skompletowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na e-mail sklep@ekspert-optyk.pl.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego Ekspert Optyk w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

§.7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mogą być opłacone wyłącznie za pomocą przelewu.
 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Nie ma możliwości zamówienia dostawy poza terytorium Polski.
 4. Do realizacji płatności można wykorzystać kod zniżkowy (voucher) uzyskany w Programie „Wizja na Więcej”.
 5. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Ekspert Optyk pełnej płatności;
 6. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego Ekspert Optyk;
 7. Jest możliwe podzielenie płatności na dwie formy: przelew oraz płatność kodem zniżkowym/voucherem. W takim przypadku należy po dodaniu produktów do koszyka wpisać kod rabatowy przy składaniu zamówienia. Koszyk odpowiednio obniży automatycznie wartość zamówienia. Pozostała kwota (jeśli zamówienie się nie wyzeruje) będzie oznaczała kwotę do przelewu.
 8. Nie ma możliwości zwrotu ekwiwalentu (wartości) kodu przez sklep.
 9. Kody rabatowe posiadają okres ważności (12 mcy od momentu wydania kodu/voucheru), w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego/vouchera, skorzystanie z kodu rabatowego/vouchera jest niemożliwe.

§.8. Realizacja zamówień

 1. Ekspert Optyk zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. Dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Czas realizacji zamówień spersonalizowanych (zawierających logotyp czy adres klienta) jest ustalana indywidualnie.
 3. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Ekspert Optyk może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia.

§.9. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. Ekspert Optyk jest zobowiązany do dostarczenia Klientom produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Ekspert Optyk w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane podmiotu (Kupującego) składającego reklamację (imię i nazwisko właściciela, pełna nazwa zakładu, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Ekspert Optyk, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Ekspert Optyk i opisem reklamacji na adres: Aikon, Elektronowa 4, 65-730 Zielona Góra, Polska.

§.10. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Ekspert Optyk mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Ekspert Optyk nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt na adres e-mail sklep@ekspert-optyk.pl.
 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Ekspert Optyk może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Ekspert Optyk;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 niniejszego regulaminu.

§.11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient (niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
  1. kontaktując się z Obsługą sklepu: sklep@ekspert-optyk.pl;
  2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie sklepu (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).
 2. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w e-sklepie Ekspert Optyk w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemuw odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; dotyczy to produktów personalizowanych na indywidualne zamówienie (produktów zawierających logotyp salonu Klienta czy inne dane salonu, które są nieusuwalne i nie mogą być użyte przez inny podmiot)
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Ekspert Optyk o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą ub pocztą elektroniczną). Klient może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (Pobierz Formularz). Klient może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Ekspert Optyk zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność (w tym koszty dostarczenia produktu Klientowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Ponadto jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Ekspert Optyk, Ekspert Optyk nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Ekspert Optyk, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia wysyłając go na adres: Aikon, Elektronowa 4, 65-730 Zielona Góra, Polska.
 8. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Ekspert Optyk informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

§.12. Zwrot należności Klientom

 1. Ekspert Optyk dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 13 niniejszego regulaminu, Ekspert Optykzwraca Klientowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Ekspert Optyk może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Ekspert Optyk dokona zwrotu płatności poprzez przelew na numer rachunku wskazany w formularzu zwrotu.
 4. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą przelewu i kodu zniżkowego/voucheru to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności.
 5. Ekspert Optyk nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Ekspert Optyk należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres-mailowy wezwania do przesłania Ekspert Optyk numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Ekspert Optyk takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Ekspert Optyk nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Ekspert Optyk należytej staranności przy prawidłowej realizacji płatności.

§.13. Promocje

 1. Na stronach e-sklepu Ekspert Optyk mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).
 2. Promocje w e-sklepie Ekspert Optyk nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 3. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

§.14. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w e-sklepie Ekspert Optyk (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia, w procesie korzystania z e-sklepu, w tym dokonywania zakupów), przetwarzane są przez EKSPERT Grupa Zakupowa, NIP 973 106 78 39 reprezentowana przez Damiana Misiaka, Tomasza Puśleckiego zwanym dalej Eksper Grupa Zakupowa (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Ekspert Optyk, które wymagają podania danych osobowych. Ekspert Optyk przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w e-sklepie..
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od sklep@ekspert-optyk.pl.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej www.ekspert-optyk.pl w zakładce poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§.15. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego Ekspert Optyk

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania e-sklepu Ekspert Optyk lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Ekspert Optyknza pośrednictwem e-maila na adres: sklep@ekspert-optyk.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy).
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 9 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§.16. Postanowienia końcowe

 1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Ekspert Optyk, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Klient ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Ekspert Optyk, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Ekspert Optyk.
 4. Ekspert Optyk dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach e-sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Ekspert Optyk nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności e-sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy e-sklepu. Ekspert Optyk dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności e-sklepu było dokonywane w godzinach nocnych.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Ekspert Optyk, której przedmiotem są usługi świadczone przez Ekspert Optyk w ramach e-sklepu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie e-sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług e-sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez e-sklep do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z e-sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 8. Językiem umów zawieranych z Ekspert Optyk jest język polski.
 9. Ekspert Optyk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności e-sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Klientów;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem e-sklepu.
 10. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w e-sklepie (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Ekspert Optyk poinformuje poprzez komunikat we-sklepie oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 11. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w e-sklepie (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.
 12. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 13. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej Ekspert Optyk.
 14. Ekspert Optyk nie jest płatnikiem podatku wynikającego z otrzymania nagrody. Nagroda winna być opodatkowana zgodnie z jej faktyczną wartością przez obdarowanego.